BIP

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

W tym miejscu znajdują się informacje związane z zamówieniami publicznymi, których wartość przekracza wyrażoną  w złotych równowartość 30 000 Euro.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

„Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

1.     administratorem  zawartych w przekazanych przez Panią/Pana* dokumentach jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w  Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1a,

2.     inspektorem ochrony danych w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej jest Pani Mariola Knapek, dane kontaktowe: nr telefonu–33 499-2-311, adres poczty elektronicznej-  iod@mzo.bielsko.pl

3.     Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego – podstawa prawna: art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 i 2018),

4.     zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana* udostępnione dobrowolnie, dane te nie będą udostępniane innym podmiotom,

5.     przekazane w dokumentach dane będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy prawa zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym terminie, dokumenty zostaną  zniszczone komisyjnie, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6.     w okresie naboru do  przetargu  posiada Pani/Pan* prawo do:

a)     dostępu do udostępnionych danych osobowych,

b)    wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rodo,

c)     wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie      ul. Stawki 2,

7.     nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d, e rodo,

8.     nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 rodo,

9.     przekazanie dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, a przez to warunkiem niezbędnym do ich rozpatrzenia,

10.  informuję Panią/Pana*, że przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania w tym profilowania”.

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Katarzyna Słowińska SPECJALISTA

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-09-27 08:10:34 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2019-09-27 08:06:39 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2019-09-26 11:31:34 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik


stronę wyświetlono 766506 razy Artykuł wyświetlony 766506 razy