BIP

2016-09-05 13:57:03Komunikat Dyrektora MZO dotyczący uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska - Białej

 

Bielsko-Biała, dnia 2 września  2016 r.

 

 

 

KOMUNIKAT

 


Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam 

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska – Białej


Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii procesu udzielania jednorazowego stypendium dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszlałej na terenie Miasto Bielsko-Biała od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 19 września 2016 r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektami uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty www.mzo.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej, Plac Ratuszowy 1.

Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną adres e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-09-05 13:57:03 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
2 2016-09-05 13:56:08 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
3 2016-09-05 13:56:00 Dodanie publikacji Rafał Jaszczuk


stronę wyświetlono 295 razy Artykuł wyświetlony 295 razy