BIP

2015-05-13 11:19:30Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy oraz OPP

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały
nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

ogłaszam 

 

przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał w sprawie:

1.    w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej;

2.    w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.

 
Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii procesu rekrutacji do placówek oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 27 maja 2015r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektami uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty www.mzo.bielsko.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej, Plac Ratuszowy 1.

Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną adres e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-05-13 11:19:30 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2015-05-13 11:19:12 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2015-05-13 11:18:03 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 308 razy Artykuł wyświetlony 308 razy