BIP

2014-10-09 14:58:35Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bielsko-Biała, dnia 8 października 2014 r.

 

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

ogłaszam

 

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska – Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale
Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała oraz kryteria wyboru ofert.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska – Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale
Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała oraz kryteriów wyboru ofert z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia
16 października 2014 r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną adres e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-10-09 14:58:35 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2014-10-09 14:58:05 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2014-10-09 13:43:01 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 394 razy Artykuł wyświetlony 394 razy