BIP

2014-01-22 13:56:12Komunikat Dyrektora MZO w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, 22 stycznia  2014 r.
 
 
 
KOMUNIKAT
 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały
nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
ogłaszam
 
przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bielsku-Białej.
 
Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania, w kwestii likwidacji (w związku z reformą szkół dla dorosłych) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 15 lutego 2014 r.
Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektami uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną adres
e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Jan Solich
 
                                                                                    Dyrektor MZO                    

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-01-22 13:56:12 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2014-01-22 13:55:28 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2014-01-22 13:51:56 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 472 razy Artykuł wyświetlony 472 razy