BIP

2012-07-18 15:02:04Komunikat Dyrektora MZO w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały

Bielsko-Biała, dnia 06 lipca 2012 r.

 

KOMUNIKAT 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały
nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/375/2000 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 26 września 2000 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii na temat proponowanych zmian do uchwały, dotyczących sposobu obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym pensum oraz zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych  w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez  Miasto Bielsko-Biała, na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania. Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 20 lipca 2012r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz
z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty www.mzo.bielsko.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej, Plac Ratuszowy 1.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną adres e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

                                                      

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-07-18 15:02:04 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2012-07-18 15:00:47 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2012-07-18 15:00:43 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 806 razy Artykuł wyświetlony 806 razy