BIP

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia nr MZO.KDR.0000.72.2018
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r.
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Oświaty

I. Postanowienia Ogólne.
§ 1
1. Miejski Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną Miasta Bielska-Białej zwany dalej MZO.
2. MZO został powołany na mocy Uchwały Nr L/626/93 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 
    grudnia 1993 r. jako jednostka budżetowa Gminy.
3. Obszarem działania jest miasto Bielsko-Biała.


II. Zakres działania.
§ 2
1. Przedmiotem działalności podstawowej MZO jest:
  1/ Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
    prowadzonych przez Miasto Bielsko – Biała wyminionych w załączniku nr 1A do niniejszego 
    regulaminu, polegająca w szczególności na:
   a) ustalaniu sieci placówek oświatowych oraz jej aktualizacji,
   b) organizacji roku szkolnego, jego korekcie i kontroli realizacji,
   c) inspekcji placówek oświatowych,
   d) kontroli obowiązku szkolnego i nauki,
   e) prowadzeniu spraw dotyczących kadry kierowniczej i nauczycieli,
   f) prowadzeniu spraw dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   g) prowadzeniu spraw związanych z awansem zawodowym,
   h) sporządzaniu oraz analizie sprawozdań i zestawień dotyczących realizacji zadań 
      oświatowych,
   i) organizacji dowozu uczniów,
   j) kierowaniu uczniów do kształcenia specjalnego,
   k) prowadzeniu spraw związanych z kształceniem pracowników młodocianych,
   l) prowadzeniu spraw związanych z ewidencją szkół niepublicznych, oraz wydawaniem 
      zezwoleń  na założenie szkoły publicznej,
  m) koordynacji realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Funduszy 
       Europejskich i innych źródeł pozabudżetowych,
   n) nadzór nad systemem kontroli zarządczej oraz koordynacja konroli zarządczej w 
       placówkach oświatowych.

  2/ Obsługa rachunkowo-księgowa szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych 
     prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała polegająca na:
   a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa, która obejmuje:
   b) określenie zasad (polityki) rachunkowości,
   c) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy
      zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
   d) bieżący nadzór nad realizacją planu fianansowego,
   e) okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentarycacji rzeczywistego stanu aktywów i 
      pasywów,
   f) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
  g) sporządzanie sprawozdań finansowych
  h) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
       przewidzianej ustawą o rachunkowości,
   i) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, w tym sprawozdań budżetowych,
   j) przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań statystycznych, m.in. Systemu 
      Informacji Oświatowej,
   k) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
   l)  prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
  m) prowadzenie kasy,
   n) prowadzenie ewidencji gruntów i środków trwałych,
   o) konsolidację danych cząskowych do sporządzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz  
       zbiorczej deklaracji cząstkowej VAT-7,
   p) sporzadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz zbiorczej deklaracji cząstkowej VAT - 7
       obejmującej deklaracje cząstkowe obsługiwanych jednostek oświatowych i MZO,
   r) prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych, w tym w szczególności:
     - naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
     - prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami,
     - ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
     - rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela
   s) zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych.


  3/ Prowadzenie planowania i sprawozdawczości dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, 
     dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, polegających na:
   a) sporządzaniu zbiorczych planów finansowych, z zakresu dochodów i  wydatków  budżetu 
      oświaty, do projektu budżetu Miasta Bielsko-Biała
   b) sporządzaniu propozycji układu wykonawczego budżetu oświaty Miasta Bielsko-Biała,
   c) dokonywaniu podziału na placówki środków zapisanych w uchwale budżetowej dostosowując
      plany finansowe szkół do kwot przyznanych na zadania oświatowe,
   d) przygotowywaniu wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w budżecie Miasta,
   e) dokonywaniu zmian w budżecie Miasta na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
   f)  powiadamianiu poszczególnych placówek o zmianach w ich planach finansowych,
      dokonywanych w wyniku decyzji dyrektorów uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami
      Prezydenta lub Dyrektora MZO,
   g) sporządzaniu półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych z realizacji dochodów i  
      wydatków budżetowych z zakresu oświaty,
   h) sporządzaniu sprawozdań o udzielanych zamówieniach publicznych.

2. Pozostała działalność to:
  1/ wpomaganie dyrektorów jednostek obsługiwanych w zarządzaniu majątkiem oświatowym,
  2/ prowadzenie obsługi prawnej w zakresie konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem
     działalności,
  3/ jednostek obsługiwanych oraz reprezentowania w postępowaniach przed sądami i organami
     egzekucyjnymi i administracji publicznej,
  4/ przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków obsługiwanych placówek,
  5/ obsługa informatyczna, w tym:
   a) koordynacja wdrażania systemów IT,
   b) wsparcie dla użytkowników w zakresie obsługi technicznej,
   c) organizacja szkoleń w zakresie IT
   d) koordynowanie i czuwanie nad bezpieczeństwem danych w systemach IT,
   e) wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakupach sprzętu teleinformaycznego,
   f) wsparcie serwisowe w przypadku niektórych awarii i usterek,
   g) hosting i administracja pocztą elektroniczną dedykowana dla placówek oświatowych,
   h) hosting i administarcja serwisami WWW w tym BIP
   i) pozostałe usługi IT w zależności od potrzeb i aktualnie realizowanych zadań mające na celu
      rozwój systemów IT,
  6/ obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym:
   a) testowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających 
       zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
   b) pomoc przy tworzeniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi    
       nadzorczemu,
   c) prowadzenie konsultacji dla administratorów oraz inspektorów ochrony danych,
   d) działania doradcze,

  7/ prowadzenie Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej,
  8/ prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty,
  9/ prowadzenie archiwum dla szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała


III. Organizacja i zasady kierowania MZO.
§  3
MZO prowadzi gospodarkę finansową, na zasadach określonych w przepisach o jednostkach budżetowych podsektora samorządowego, w oparciu o coroczne plany finansowe zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
§  4
1. MZO kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydenta Miasta.
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta 
    Miasta.
3. Do wykonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonych pełnomocnictw
    niezbędna jest zgoda Prezydenta Miasta.
§  5

Nadzór ogólny nad działalnością MZO sprawuje Prezydent Miasta.
§  6

1. Dyrektor kieruje i zarządza MZO.
2. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
   1/ opracowywanie i realizacja planów rzeczowo-finansowych
   2/ dysponowanie środkami finansowymi MZO w zakresie otrzymanych pełnomocnictw,
   3/ reprezentowanie MZO,
   4/ zawieranie umów o pracę z pracownikami MZO,
   5/ ustalanie  zakresów  obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,
   6/ zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
   7/ określanie niezbędnych kwalifikacji i kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy,
   8/ wykonanie zadań wynikających z art. 53 ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust. 5   
       ustawy o rachunkowości.
§  7

Strukturę organizacyjną MZO określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 2B do niniejszego regulaminu.


IV. Postanowienia końcowe.
§  8

Zasady wynagradzania pracowników MZO określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz opracowany na tej podstawie regulamin wynagradzania.
§  9

MZO używa pieczęci:

Miejski Zarząd Oświaty
ul.Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 499-23-00,499-88-56,497-55-22
fax(033) 499-23-22

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Lilianna Bednarek STARSZY SPECJALISTA

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-10-08 13:09:29 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
2 2019-10-07 13:03:42 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
3 2019-10-07 13:01:11 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik


stronę wyświetlono 302594 razy Artykuł wyświetlony 302594 razy