BIP

Strona główna

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w BIELSKU-BIAŁEJ 

ul.Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko-Biała

http://www.mzo.bielsko.pl 

Tel. 33/ 499-2-300
Fax: 33/ 499-2-322


e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl
NIP : 937 - 10 - 20 - 556

 

Inspektor Ochrony Danych:

Mariola Knapek
e-mail: iod@mzo.bielsko.pl
tel: 33/499-2-345

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

        W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1a.
2.   Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
          a.    pod adresem poczty elektronicznej: iod@mzo.bielsko.pl,
          b.    pisemnie na adres siedziby Administratora,
          c.    telefonicznie: 33 499 2 345.
3.    Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, określonego przepisami prawa.
4.    Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.    Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
         a.    dostępu do swoich danych osobowych,
         b.    sprostowania swoich danych osobowych,
         c.    usunięcia swoich danych osobowych,
         d.    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
         e.    przenoszenia swoich danych osobowych,
         f.    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
         g.    do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
         h.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-05-05 12:18:00 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
2 2019-10-22 11:14:51 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
3 2019-10-22 11:09:49 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
4 2019-10-22 11:09:12 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
5 2019-10-22 11:04:52 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
6 2019-10-22 10:57:33 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
7 2019-10-22 10:54:30 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
8 2019-10-22 10:52:57 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
9 2019-10-22 10:52:02 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
10 2019-10-22 10:50:17 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
11 2019-10-04 07:50:51 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
12 2019-10-02 12:56:31 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
13 2019-10-02 11:04:45 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
14 2019-10-02 09:47:51 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
15 2019-09-27 08:18:27 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
16 2019-09-10 11:02:32 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
17 2019-09-02 08:50:28 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
18 2019-09-02 08:39:14 Zmiana publikacji Katarzyna Kudłacik
19 2019-08-13 15:30:17 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
20 2019-01-29 09:59:19 Zmiana publikacji Sabina Basik
21 2018-04-12 12:31:58 Zmiana publikacji Sabina Basik
22 2017-03-17 08:51:45 Zmiana publikacji Michał Kisiel
23 2014-04-16 13:24:32 Zmiana publikacji Łukasz Wierzbowski
24 2012-03-13 09:20:04 Zmiana publikacji Rafał Jaszczuk
25 2012-03-08 08:44:49 Zmiana publikacji Michał Kisiel
26 2012-03-08 08:42:50 Zmiana publikacji Michał Kisiel
27 2012-03-08 08:27:30 Zmiana publikacji Michał Kisiel
28 2012-03-08 08:24:36 Zmiana publikacji Michał Kisiel
29 2012-03-08 08:22:42 Zmiana publikacji Micha? Kisiel
30 2012-03-07 10:34:01 Zmiana publikacji Michał Kisiel
31 2012-03-07 10:32:40 Zmiana publikacji Michał Kisiel
32 2012-03-07 10:27:47 Zmiana publikacji Michał Kisiel


stronę wyświetlono 204 razy Artykuł wyświetlony 204 razy