BIP

Konsultacja projektów uchwał w sprawie: udzielania zniżek dla nauczycieli na stanowiska kierownicze i obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów

Konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1) określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, a także określenia przypadków,
w jakich nauczycielom zatrudnionym w tych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia,
2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy