BIP

Konsultacja projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegołowe warunki przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego

Konsultacja projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Konsultacja projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej

Konsultacja projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.

Konsultacja projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018

Konsultacja projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach

Konsultacja projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Konsultacja projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała

Konsultacja projektów uchwał w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

Konsultacja projektów uchwał w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

Konsultacja projektów uchwał w sprawie: planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej

Konsultacja projektów uchwał w sprawie:

1) planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowdzące;

2) planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielsko-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Konsultacja projektów uchwał w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Konsultacja projektów uchwał w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy